۱۳۸۷ فروردین ۱۸, یکشنبه

و...

بهشت، دوزخ
احساس زمین روی چشم خدا
دستش را آهسته آهسته
بلند کرد.
مخاطب در عرب
اقراُ
وبعد ... کمی لبخند
لحظه ای دیر
تماس با انگشت سبابه
بکش کافران را
خشم ، قهر یا نفرت؟؟؟
نه!
جنگ مقدس...
و دلسوزی
یازده سپتامبر
انعکاس صدای خدا
به گوش اسامه
و...

هیچ نظری موجود نیست: